top of page

VILKÅR

1. Betingelsene gjelder medlemsskap hos Kaze Dojo i Malmskriverveien 11B, 1337 Sandvika, org. nr 916 627 629.

 

2. Betalingsvilkår. Avgift for første måned betales ved innmelding. Det blir sendt e-post med faktura til medlemmet hver mnd. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes om dette er ønskelig, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Det påløper fakturagebyr hvis AvtaleGiro-fullmakten ikke er registrert godkjent på innsendelsesdato. 

Ved kjøp av medlemskap på årsbasis er det og mulig å betale med Vipps.

Seminarer og intensivkurs kan også betales også med vipps.

 

3. Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt. 

 

4. Angrerett. Angrerettsskjema kan benyttes innen 14 dager ved kjøp av medlemskap over internett. sandvika@kazedojo.no. For intensiv kurs og seminarer kan man booke om deltagelse eller avbestille sin billett senest 14 dager før arrangementets dato.
 

5. Forlengelse. Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak 

6. Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann. 

7. Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet. 

8. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. Medlemmene plikter å skaffe egen forsikring som dekker skade og ulykke ved trening av kampsport. 

9. Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Disse finnes som oppslag ved inngangen på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse: A. Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Skap åpnes hver kveld. De som disponerer personlige skap plikter å holde disse rene, og det skal ikke oppbevares fuktig/skittent tøy, mat eller avfall. Senteret tar ikke ansvar for innholdet i skapene. B. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret C. Klær og sko skal være rene D. Medlemmene har selv ansvar for å bruke tannbeskytter og annet beskyttelses utstyr. E. Medlemmene plikter å opprettholde personlig hygiene. Negler på både hender og føtter skal til enhver tid være klipt, dette fordi lange skarpe negler kan gi skade på øyne. Smykker og piercinger skal av før trening da disse kan gi skade på øyne og kropp, samt potensielt gi infeksjoner o.l. 

10. Adgangsbrikke. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 3.000,-. 

11. Tap av adgangsbrikke. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.

12. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn. 

13. Prisendring. Prisen kan endres med 1 måneds varsel. Varsling skjer ved oppslag på senteret. 

14. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt epostadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger. 

15. Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes. 

16. Oppsigelse. Oppsigelse må sendes elektronisk via mail sandvika@kazedojo.no Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter. 

Årsmedlemskap må fornyes etter endt betalingsperiode, dette skjer på eget initiativ. 
 

17. Utøvelse. Det er strengt forbudt for medlemmet å utøve/bruke øvelser og teknikker, som de har blitt undervist i, utenfor kampsportssentert. Utøvelse av all kamsport skal BARE skje på senteret under oppsyn av treneren(e). Det er også strengt forbudt å vise eller lære bort teknikker til andre utenfor senteret. Overtredelse vil medføre utestengelse. 

18. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift. 

Kaze Dojo Vi er Kampsport.png
bottom of page